Budowa domu to wymagający i długotrwały proces, który wiąże się z dużym nakładem zarówno środków, jak i czasu. Zanim w ogóle rozpoczniemy pracę budowlane, czeka nas dopełnienie wielu formalności, co w niektórych przypadkach może być problematyczne, szczególnie jeśli pierwszy raz mamy styczność z budową nieruchomości. Warto zapoznać się szczegółowo z wszystkimi przepisami warunkującymi przystąpienie do budowy domu, ponieważ najmniejszy błąd w dokumentacji może skutkować karami finansowymi. Przyjrzyjmy się zatem od jakich formalności powinna się zacząć budowa domu?

Uzyskanie palny zagospodarowania przestrzennego.

Na samym początku powinniśmy udać się do wydziału architektury urzędu miasta lub gminy w celu zapoznania się z planem zagospodarowania przestrzennego. To z tego planu dowiemy się jaką nieruchomość możemy postawić na naszej działce. Jeśli urząd nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, możemy wystąpić o wydanie warunków zabudowy w danym miejscu.

Przedstawienie projektu architektonicznego oraz zagospodarowania działki.

Konieczne do rozpoczęcia budowy są projekty architektoniczne budynku i zagospodarowania działki. Dokumenty tego typu może sporządzić tylko i wyłącznie osoba z odpowiednimi uprawnieniami. Jeśli korzystamy z gotowego projektu domu architektonicznego, musi być on zmieniony pod kątem konkretnych warunków naszej działki. W przepisach nie określono, ile jest ważny projekt architektoniczny. Należy jednak pamiętać, że musi on być zgodny z obowiązującymi przepisami, które ulegają dynamicznej zmianie. Jeśli więc mamy projekt, który został sporządzony wiele lat tamu, w pierwszej kolejności powinniśmy zweryfikować czy jest on zgodny z dzisiejszymi przepisami budowlanymi.

Ustalenie harmonogramu wykonania prac.

Sporządzenie harmonogramu prac to nie tylko wymóg, ale również sposób na organizacje wszystkich robót. W harmonogramie powinniśmy określić jakiego typu roboty zostaną wykonane w jakim terminie. Dodatkowo powinniśmy zamieścić informacje o kosztach i terminach płatności za poszczególne etapy robót. Harmonogram prac jest wymagany przez banki, które udzieliły pożyczki na daną budowę, to właśnie na jego podstawie wypłacają finansowanie konkretnego etapu budowy.

Uzyskanie pozwolenia na budowę.

Pozwolenie na budowę wydawane jest w urzędzie powiatowym lub urzędzie miasta na prawach powiatu po złożeniu stosownego wniosku. Po otrzymaniu pozwolenia należy poinformować urząd o przystąpieniu do budowy, możemy to wykonać nie wcześniej niż 14 dni po otrzymaniu pozwolenia i nie później jak 7 dni przed rozpoczęciem prac. Jeśli prace budowlane nie zostaną rozpoczęte w ciągu trzech lat po otrzymaniu pozwolenia lub zostaną przerwane na okres powyżej trzech lat, to pozwolenie traci swoją ważność. Należy również przedstawić w urzędzie oświadczenie kierownika budowy o posiadaniu przez niego praw do sprawowania tej funkcji i ewentualnie oświadczenie nadzoru inwestycyjnego, jeśli inwestycja jest wykonywana przez zewnętrznego inwestora.

Jesteśmy również zobowiązani do prowadzenia dziennika budowy. Jest to dokument, który określa jakie prace zostały wykonane, kiedy i przez kogo. Do dziennika budowy wpisy mają prawo zamieszczać: pracownicy nadzoru budowlanego podczas kontroli, osoba sprawująca nadzór inwestorski, kierownik budowy, inwestor, geodeta, projektant. Po zakończeniu budowy musimy przedstawić dziennik budowy urzędowi, który dokładnie zweryfikuje jego treść.

Konieczne jest również przedstawienie danych niezbędnych do sporządzenia tablicy informacyjnej budowy. Na tablicy powinny się znaleźć dane takie jak: numer pozwolenia budowlanego, dane inwestora, wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru, architekta. Tablica musi również zawierać datę rozpoczęcia i zakończenia budowy oraz numery alarmowe do służb ratunkowych, policji i inspekcji budowlanej. Tablica musi być koloru żółtego i  należy umieścić ją w widocznym miejscu na placu budowy.

Poinformowanie o zakończeniu budowy.

Po zakończeniu prowadzenia prac budowlanych należy poinformować o tym fakcie miejski lub powiatowy inspektorat budowlany. Inspekcja budowlana ma 21 dni na sprzeciw, jeśli w ciągu tych 21 dni nie zostanie podjęta żadna decyzja, można wprowadzać się do nowego domu.

Podsumowanie.

Budowa domu wiąże się z dużą ilością formalności, które regulowane są zapisami prawnymi. Sporządzenie wszystkich dokumentów, mimo że pracochłonne jest niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych. Jeśli zastosujemy się do wszystkich wskazanych zaleceń, to cały proces budowy nie powinien przynieść dodatkowych kosztów.

Related Post

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *